Hành chính - Tổng hợp 19/01/2018:14:38:42
Kết luận của Chi cục trưởng tại Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm lâm và hoạt động Công đoàn năm 2017, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018
Ngày 16/01/2018, Chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm lâm và hoạt động Công đoàn năm 2017, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Sau khi thông qua các báo cáo, ý kiến thảo luận tại hội nghị, Chi cục trưởng kết luận như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

Năm 2017, với vai trò nòng cốt, lực lượng Kiểm lâm đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các giải pháp trong công tác BV&PTR, PCCCR, trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QLBV&PTR đến các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh; công tác PCCCR được quan tâm thực hiện đồng bộ, đã hạn chế được số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra; công tác thừa hành pháp luật được thực hiện nghiêm minh, các vụ vi phạm được phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời ngay tại gốc; công tác phối hợp tuyên truyền và thực hiện công tác QLBVR, PCCCR với các ban, ngành, đoàn thể phát huy hiệu quả thiết thực; các hoạt động nghiệp vụ khác được triển khai thực hiện đạt hiệu quả, theo đúng kế hoạch đề ra; công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; công tác xây dựng lực lượng Kiểm lâm được quan tâm thực hiện và có chiều sâu. An ninh rừng ổn định theo hướng bền vững hơn; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, chủ rừng, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan hữu quan, ý thức của người dân trong công tác QLBVR và PCCCR được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: An ninh rừng một số huyện vẫn chưa có sự ổn định vững chắc; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý cưa xăng, gỗ làm nhà có biểu hiện lỏng lẻo, thiếu hiệu quả; việc tổ chức truy xuất nguồn gốc lâm sản vận chuyển, mua bán trái phép thực hiện chưa nghiêm túc, quyết liệt; các mâu thuẫn dẫn đến đốt hủy hoại rừng chưa được giải quyết dứt điểm; công tác quản lý ĐVHD, bảo vệ các loài chim di cư ở một số địa bàn chưa chặt chẽ; việc triển khai thực hiện công tác thi đua, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số đơn vị chưa thực sự nghiêm túc; vai trò của người đứng đầu một số đơn vị cơ sở chưa phát huy hiệu quả; trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu, thừa hành pháp luật của đội ngũ KLĐB còn hạn chế; vi phạm kỷ luật trong khi thi hành nhiệm vụ còn xảy ra.

Nguyên nhân những hạn chế nêu trên là do công tác chỉ đạo điều hành, quyết tâm chính trị của người đứng đầu một số đơn vị cơ sở chưa cao, thiếu gương mẫu, thiếu sâu sát trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới; nhận thức trách nhiệm của một số CC, VC, LĐHĐ còn yếu, chưa chủ động trong công việc được giao; năng lực tham mưu, thừa hành pháp luật của một số KLĐB còn hạn chế.

II. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018:

Chủ đề thực hiện năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động quyết liệt, đổi mới, sáng tạo”. Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báo cáo, nhấn mạnh các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành: Tạo bước đột phá trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành từ Chi cục đến các đơn vị cơ sở; chú trọng, tập trung nguồn lực để chỉ đạo, khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2017; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm, đồng thời chỉ rõ những đơn vị, cá nhân yếu kém để có giải pháp chỉ đạo, thực hiện hiệu quả; nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người đứng đầu đơn vị cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Công tác tham mưu: Tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các đơn vị cơ sở phối hợp với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên; tham mưu cho HĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của Chủ tịch UBND cấp xã và các chủ rừng Nhà nước trên địa bàn (các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về Chi cục trước ngày 10/02/2018). Giao phòng Quản lý bảo vệ rừng tham mưu theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị cơ sở, báo cáo Lãnh đạo Chi cục.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, MTTQ, Tỉnh ĐTN, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Giao Hạt trưởng các đơn vị cơ sở phối hợp với Chi hội Luật gia Kiểm lâm tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền và cử người làm báo cáo viên theo đề nghị của KLĐB; củng cố các Tổ tuyên truyền ở thôn (bản), phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong việc biên tập nội dung và trực tiếp làm tuyên truyền viên; tổ chức rà soát lại các Khu dân cư “3 không”, đưa ra nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình từng khu dân cư, các hộ dân trong khu dân cư ký cam kết với Trưởng thôn (bản), bản cam kết được treo tại mỗi hộ gia đình để thực hiện.

4. Công tác PCCCR: Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các giải pháp trong công tác PCCCR, trong đó tập trung giải quyết triệt để những mâu thuẫn dẫn đến đốt hủy hoại rừng; thường xuyên thâm nhập cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, các mâu thuẫn có liên quan đến công tác QLBVR, PTR, SDR và các mâu thuẫn khác có thể dẫn đến việc đốt hủy hoại rừng, xác định các giải pháp cụ thể để giải quyết các mâu thuẫn, đảm bảo tính ổn định lâu dài; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tại địa phương trong việc hòa giải và tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết các mâu thuẫn trên địa bàn.

5. Công tác giữ vững ổn định an ninh rừng tại gốc: Các huyện, xã trọng điểm về an ninh rừng tập trung xây dựng phương án bảo vệ rừng, có giải pháp thiết thực, cụ thể, trọng tâm là thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý cưa xăng, quản lý gỗ làm nhà và truy xuất nguồn gốc lâm sản, làm rõ trách nhiệm do vận chuyển, mua bán trái phép. Thực hiện tốt phương án phối hợp giữ vững ổn định an ninh rừng trên các tuyến Quốc lộ qua Thanh Hóa, các tuyến tỉnh lộ, liên huyện, liên xã. Thực hiện nghiêm túc và tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ chủ trương của Chính phủ về “đóng cửa rừng tự nhiên”; giám sát chặt chẽ khai thác gỗ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán và các loại lâm sản ngoài gỗ khác trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, tuần tra bảo vệ rừng khu vực trọng điểm kết hợp với thực hiện tốt Đề án “Tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của nhân dân về công tác Kiểm lâm”, Công văn 360/CCKL-TTrPC ngày 01/8/2017, nhằm phát hiện sớm vi phạm, có giải pháp xử lý ngay tại gốc, không để phát sinh thành tụ điểm, điểm nóng; phấn đấu giảm từ 15% trở lên số vụ vi phạm về khai thác, xâm lấn rừng trái phép và khối lượng lâm sản bị thiệt hại từ rừng tự nhiên trong năm 2018.

6. Chủ động, tích cực tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, chú trọng tham gia công tác phát triển rừng với các loài cây Lâm nghiệp chủ lực (Luồng, Lim xanh, Quế, Nứa, Vầu...), mô hình phát triển gỗ lớn, chính sách phát triển vùng Luồng thâm canh, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế Lâm nghiệp có hiệu quả; tham mưu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giống cây Lâm nghiệp... với mục tiêu cốt lõi “lấy lợi ích của rừng để bảo vệ rừng”.

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác BTTN: Tập trung triển khai thực hiện các đề tài, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực BTTN; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, đề tài, dự án bảo tồn, phát triển các loài động thực vật quý hiếm, thu hút các nguồn lực tham gia vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu bảo tồn loài; tham mưu đề xuất và thực hiện các giải pháp giúp nhân dân khu vực vùng đệm của Khu bảo tồn loài ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, làm giảm áp lực vào rừng đặc dụng. Tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ ĐVHD và các loài chim di cư, đảm bảo tính ổn định lâu dài.

8. Công tác xây dựng lực lượng: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm chuyển biến ý thức trách nhiệm của CC, VC, LĐHĐ trong toàn ngành; khơi dậy tình yêu nghề, nhiệt huyết trong công việc của mỗi cá nhân, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong đơn vị; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CC, VC, LĐHĐ; thực hiện tốt việc quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, CC, VC theo đúng quy định.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Siết chặt và nâng cao tính kỷ luật trong toàn ngành, kiên quyết xử lý những cá nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật, thái độ làm việc hời hợt, tác phong thiếu chuẩn mực.

- Tích cực tham gia xây dựng NTM; triển khai thực hiện có hiệu quả việc đỡ đầu xã Mường Lý giảm nghèo nhanh và bền vững theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT.

9. Công tác tài chính, xây dựng cơ bản: Thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định của Nhà nước về thu chi ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công. Triển khai xây dựng, cải tạo các công trình, trụ sở làm việc của các đơn vị cơ sở theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

10. Công tác hành chính, quản trị: Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tổ chức rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành; rà soát và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác.

Một số nhiệm vụ trọng tâm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018:

1. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt phương án BVR trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.

2. Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, các đơn vị đăng ký nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và đề ra các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2018 (báo cáo về Chi cục trước ngày 30/01/2018), đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân năm 2018. Giao phòng Tổ chức xây dựng lực lượng tổng hợp và tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục thẩm định và thông báo nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị cơ sở năm 2018; theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện.

3. Các đơn vị cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết công tác Kiểm lâm năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (Các đơn vị đăng ký thời gian tổ chức hội nghị về Chi cục trước ngày 19/01/2018 qua phòng Hành chính tổng hợp, thời gian tổ chức xong trước Tết Nguyên đán 2018); phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2017.

4. Tổ chức cho CC, VC, LĐHĐ trong đơn vị vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2018 an toàn, lành mạnh, vui vẻ, tiết kiệm; tuyệt đối không để xảy ra mất ổn định ANR trong dịp trước, trong và sau Tết.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết và những định hướng nhiệm vụ trong thông báo này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tác giả: Trương Trọng Hòa
Số lượt đọc : 345 - Cập nhật lần cuối: 19/01/2018 02:01:42 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này