Xây dựng lực lượng 14/02/2017:15:35:28
Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua trong lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa, năm 2017
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, công tác TĐKT trong lực lượng Kiểm lâm được xác định vừa là động lực, vừa là mục tiêu, trách nhiệm và hành động thiết thực bao trùm lên tất cả các hoạt động Kiểm lâm và có sức lan tỏa rộng khắp từ trong lực lượng đến cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư...; các phong trào thi đua tiếp tục được duy trì nề nếp, kỷ cương và có chất lượng hơn, nhiều phong trào thi đua đi vào chiều sâu và đã trở thành thi đua với nhau để thực hiện nhiệm vụ chính trị của CC, VC, LĐHĐ trong toàn ngành, nhiều đơn vị đã tạo ra được phong trào thi đua lành mạnh, tạo nên khí thế thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu thi đua toàn ngành cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Kết quả các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được các cấp khen thưởng.

I. Mục tiêu thi đua năm 2017.

Động viên công chức CC,VC, LĐHĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, hiệu quả, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp công tác, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ kế hoạch được giao, với mục tiêu chủ yếu là: Giữ vững ổn định an ninh rừng tại gốc, giảm thiểu thấp nhất cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng Kiểm lâm vững mạnh về mọi mặt.

II. Chỉ tiêu thi đua cụ thể:

1. Tiếp tục duy trì thực hiện mục tiêu 4 giảm:

- Giảm thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra;

- Giảm số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

- Giảm khối lượng lâm sản khai thác trái phép từ rừng tư nhiên;

- Giảm thiểu đáng kể số CC, VC vi phạm bị xử lý kỷ luật.

2. Trên địa bàn quản lý không có điểm “nóng” về khai thác lâm sản, phá rừng làm rẫy, kinh doanh lâm sản, nuôi nhốt ĐVHD trái phép, tăng thu ngân sách từ xử lý vi phạm tuyến ngoại tỉnh, hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách được giao.

3. Thực hiện nếp sống cơ quan văn hóa, làm việc trong môi trường không khói thuốc; không uống rượu, bia, sử dụng chất có nồng độ cồn trước và trong giờ hành chính, các buổi trưa của ngày làm việc, ngày trực và trong khi thi hành công vụ; không nói tục, phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của người công chức Kiểm lâm.

4. Trong năm phấn đấu từ 30% trở lên KLĐB giỏi, không có KLĐB yếu kém; phấn đấu hàng năm có từ 80% tập thể trở lên đạt danh hiệu tiên tiến, trong đó có từ 20% trở lên đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; có 85% trở lên cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có trên 20% tập thể, cá nhân được khen thưởng, không có đơn vị yếu kém; 100% Hạt trưởng, Đội trưởng KLCĐ và PCCCR, 50% trở lên Chủ tịch công đoàn bộ phận; 20-30% trở lên Phó Hạt trưởng, 50% trở lên Trạm trưởng, Tổ trưởng Kiểm lâm cơ động và PCCCR được Ban thường vụ Công đoàn Chi cục xét công nhận tấm gương điển hình.

5. Tập thể Chi cục Kiểm lâm được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

III. Nhiệm vụ trọng tâm.

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; quan điểm Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác TĐKT, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác TĐKT trong toàn ngành.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện có hiệu quả các phong trào TĐ chuyên đề do Chi cục trưởng và BTV Công đoàn phát động; nghiêm túc duy trì và nâng cao hiệu quả đích thực các sáng kiến, mô hình, điển hình chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên, tiếp tục thực hiện 03 mô hình thực hiện có hiệu quả năm 2016 mô hình “Nâng cao năng lực chữa cháy rừng cho Đội cơ động phản ứng nhanh” Hạt Kiểm lâm Hà Trung; mô hình “Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân phối hợp với Trung Đoàn 923 bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý”; mô hình “Hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện trồng rừng Vầu bằng phương pháp nhân hom tại huyện Quan Sơn”, và các mô hình phối hợp bảo vệ rừng giữa KLĐB với Kiểm lâm tiểu khu ở các huyện có Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia đóng trên địa bàn; triển khai thực hiện 13 mô hình phối hợp bảo vệ rừng giữa các Trạm Kiểm lâm, KLĐB và các Trạm, Tổ Biên Phòng, Trạm, Tổ bảo vệ rừng của các BQLRPH.

3. Tiếp tục xây dựng lực lượng Kiểm lâm vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng hình ảnh Kiểm lâm “Bản lĩnh, văn minh, thân thiện”; nâng cao nhận thức, thái độ trách nhiệm và hành động quyết liệt trong việc tổ chức chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ của CBCC, VC, LĐHĐ trong toàn lực lượng với 2 quan điểm, 7 phương châm trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04/NQ-TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 55/QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên.

4. Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị: Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ (hoặc Thường trực) huyện ủy các huyện triển khai đồng bộ, toàn diện và đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt, đích thực của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội của chủ rừng trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Chương trình, Kế hoạch phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BVR, PCCCR; Đề án 500; Phương án giữ vững ổn định ANR, quản lý chặt chẽ nguồn lâm sản khai thác, sử dụng, kinh doanh, chế biến, lưu thông trên địa bàn từng huyện, xã, chủ rừng trọng điểm; quản lý chặt chẽ gỗ làm nhà, quản lý cưa xăng, súng săn; thực hiện tốt các kế hoạch phối hợp lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với các đơn vị, lực lượng chức năng; duy trì và nâng cao tính ổn định, bền vững ANR, thực hiện đồng bộ các giải pháp PCCCR; hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng; triển khai thực hiện tốt công tác BTTN; nâng cao chất lượng công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; tích cực đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho CC, VC, LĐHĐ.

5 Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ của CBCC, VC, LĐHĐ; chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thông suốt, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả./.

Tác giả: Trần Ngọc Thông
Số lượt đọc : 1476 - Cập nhật lần cuối: 14/02/2017 03:02:28 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này