Xây dựng lực lượng 13/01/2016:13:36:01
Kiểm lâm Thanh Hóa phát động thi đua giai đoạn 2016-2020
Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2011-2015), lực lượng Kiểm lâm với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức của toàn lực lượng, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành đã đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác, an ninh rừng ổn định và có tính bền vững cao hơn các năm trước; công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) tiếp tục có bước chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, một số nội dung mang tính đột phá đã bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và lộ trình của ngành để cụ thể hoá vào thực tiễn ở từng đơn vị.

Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập được những thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, Chi cục trưởng và BTV Công Đoàn Chi cục phát động các phong trào thi đua trong toàn lực lượng, giai đoạn 2016-2020:

- Chủ đề: Cán bộ CC, VC, LĐHĐ Kiểm lâm Thanh Hóa “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua giữ vững ổn định an ninh rừng”.

- Mục tiêu thi đua: Động viên công chức, viên chức, lao động hợp đồng phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp công tác, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ kế hoạch được giao, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, giữ vững “an ninh rừng tại gốc”, không để xảy ra các “điểm nóng”, “điểm nổi cộm” về khai thác, phá rừng làm rẫy, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái phép; giảm thiểu cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra; hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng; triển khai thực hiện tốt công tác BTTN; nâng cao chất lượng công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu lâm sản; tích cực đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho CB, CC theo quy hoạch, kế hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thông suốt, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Góp phần tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

- Chỉ tiêu thi đua cụ thể:

1. Tiếp tục duy trì thực hiện mục tiêu 4 giảm:

- Giảm thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra;

- Giảm số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

- Giảm khối lượng lâm sản khai thác trái phép từ rừng;

- Giảm thiểu đáng kể số CC, VC vi phạm bị xử lý kỷ luật.

2. Trên địa bàn quản lý không có điểm “nóng” về khai thác lâm sản, phá rừng làm rẫy, kinh doanh lâm sản, nuôi nhốt ĐVHD trái phép, tăng thu ngân sách từ xử lý vi phạm tuyến ngoại tỉnh, hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách được giao.

3. Thực hiện nếp sống cơ quan văn hóa, làm việc trong môi trường không khói thuốc, không uống rượu, bia trong giờ hành chính hoặc trong khi thi hành công vụ.

4. Hàng năm phấn đấu từ 30% trở lên KLĐB giỏi, không có KLĐB yếu kém; phấn đấu hàng năm có từ 80% tập thể trở lên đạt danh hiệu tiên tiến, trong đó có từ 20% trở lên đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; có 85% trở lên cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có trên 20% tập thể, cá nhân được khen thưởng; không có đơn vị yếu kém.

 5. Tập thể Chi cục Kiểm lâm được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Phát động thi đua giai đoạn 2016-2020:

Giai đoạn 2016-2020, toàn thể CB, CC, VC, LĐHĐ trong toàn ngành thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn; duy trì thực hiện phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; các phong trào thi đua do BCH công đoàn, chuyên môn phát động, trọng tâm duy trì thực hiện 4 phong trào thi đua chuyên đề đang được thực hiện cụ thể:

1. Phong trào thi đua “Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, ban hành kèm theo Quyết định số 1089-QĐ/TU ngày 19/8/2013 của BTV Tỉnh ủy.

2. Phong trào thi đua “Cán bộ CC, VC, LĐHĐ Kiểm lâm Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”.

3. Phong trào thi đua xây dựng hình ảnh CC, VC Kiểm lâm “Bản lĩnh, văn minh, thân thiện”;

4.  Phong trào thi đua thi đua xây dựng “Kiểm lâm địa bàn giỏi”.

- Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm của CC, VC, LĐHĐ đối với công tác thi đua trong toàn ngành.

2. Tiếp tục xây dựng lực lượng Kiểm lâm vững mạnh về mọi mặt, trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng yếu tố con người hướng tới “chân, thiện, mỹ”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, nhiệt tình công tác, có lòng yêu nghề, có sức khỏe tốt, mưu trí, sáng tạo, có đạo đức lối sống lành mạnh, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp, sâu sát, thực tế, chuẩn mực văn minh trong giao tiếp, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác BVR&PTR, PCCCR cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao nhận thức, thái độ trách nhiệm và hành động quyết liệt trong việc tổ chức chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ của CC, VC, LĐHĐ trong toàn lực lượng với 2 quan điểm, 7 phương châm trong chỉ đạo điều hành tại Thông báo kết luận số 01/TB-CCKL, ngày 04/01/2013 của Chi cục trưởng đang được duy trì thực hiện.

4. Triển khai đồng bộ, toàn diện và đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt, đích thực của các ngành, các cấp và nhân dân từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01; Đề án “Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, đề nghị của nhân dân về công tác Kiểm lâm” ban hành kèm theo Quyết định số 500/QĐ-CCKL ngày 26/9/2013 của Chi cục Kiểm lâm.

5. Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng khu vực giáp ranh, các khu vực rừng còn giàu tài nguyên, kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác, phá rừng, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép; tổ chức triển khai quyết liệt có hiệu quả và toàn diện với việc vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với Phương án giữ vững ổn định an ninh rừng, quản lý chặt chẽ nguồn lâm sản khai thác, sử dụng, kinh doanh, chế biến, lưu thông trên địa bàn từng huyện, xã, chủ rừng trọng điểm; quản lý chặt chẽ gỗ làm nhà, quản lý cưa xăng, thu hồi súng săn; thực hiện tốt kế hoạch phối hợp lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ giữa các đơn vị với 2 Đội KLCĐ& PCCCR; giữa Kiểm lâm với các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng, Xí nghiệp vận tải Đường sắt Thanh Hóa; duy trì và nâng cao tính ổn định ANR về khai thác ở các huyện Như Xuân, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân; tập trung mọi nguồn lực cho công tác PCCCR ở các huyện Như Thanh, Mường Lát, Thạch Thành và các huyện đồng bằng, ven biển.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ của CC, VC, LĐHĐ; đổi mới, cải tiến tác phong, lề lối làm việc; chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng và quy chế dân chủ ở cơ sở; nghiêm túc áp dụng hiệu quả hệ thống tài liệu theo yêu cầu quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Chi cục và các đơn vị trực thuộc; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rà soát, đề xuất bãi bỏ các thủ tục hành chính và các nội dung không thực sự cần thiết trong từng quy trình của thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi.

Chi cục trưởng, BTV Công đoàn kêu gọi toàn thể CC, VC, LĐHĐ, Đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, hăng hái thi đua, đổi mới tư duy, tập trung sức lực, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.

 

Các đồng chí Cụm trưởng Cụm Thi đua Ký giao ước thi đua năm 2016

 

Tác giả: Trần Ngọc Thông
Số lượt đọc : 1551 - Cập nhật lần cuối: 13/01/2016 01:01:01 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này